Vallentuna konstförening - Stadgar


Vallentuna konstförening - Stadgar
Reviderade vid årsmötet den 12 februari 2019

§ 1 Föreningens syfte
Föreningen har till uppgift att inom Vallentuna kommun väcka, underhålla och utbreda intresset för konst särskilt genom: - att anordna utställningar av konstverk - att anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst - att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in ett konstverk för var tionde medlem.

§ 2 Medlemmar
Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemsavgift fastslås av årsmötet. Medlem som erlagt stadgad årsavgift före den 31 december är berättigad att delta i föreningens årliga medlemslotteri.

§ 3 Styrelse – val
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter med två suppleanter, alla valda av årsmötet. Ordföranden utses av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år på sådant sätt att högst två ledamöter och en suppleant samtidigt står i tur att avgå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt fördelar inom sig de uppdrag som erfordras för styrelsens arbete. Till styrelsen adjungeras två permanenta arbetsgrupper, en inköpsgrupp som svarar för inköp av vinster till medlemslotteriet, och en utställningsgrupp som svarar för föreningens utställnings-verksamhet. Arbetsgrupperna består av tre eller fyra ledamöter, varav styrelsen inom sig utser en ledamot som är sammankallande i arbetsgruppen och som har utslagsröst vid lika röstetal. Övriga väljs av årsmötet för en tid av ett år. Arbetsgrupperna redovisar sin verksamhet till styrelsen för godkännande. Endast föreningsmedlemmar kan väljas till styrelse och arbetsgrupper.

§ 4 Protokoll
Vid föreningens styrelsemöten skall protokoll föras och styrelsens ledamöter, suppleanter och arbetsgrupper skall tillsändas kopior per brev eller e-post.

§ 5 Möten
Föreningsmöte ska kungöras senast fjorton dagar före utsatt dag genom personliga kallelser per brev eller e-post. Föreningens årsmöte ska hållas före februari månads utgång. Budgetförslag ska bifogas kallelse till årsmöte. Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmötet ska skriftligen per brev eller e-post vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före utsatt mötesdag. Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller om minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen. Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 6 Röstning
Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av frågor som rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna (se därom §10). Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val, då lottning företas. Vid föreningsmöte äger varje närvarande röstberättigad en röst.

§ 7 Årsmöte
Vid årsmötet skall förekomma: 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justerare 6. Verksamhetsberättelse 7. Ekonomisk berättelse 8. Revisorns berättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av: a. Styrelseordförande för ett år b. Ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 3 c. En revisor d. En revisorssuppleant e. Inköpsgrupp enligt §3 f. Utställningsgrupp enligt §3 g. Valberedning om tre eller fyra personer varav en sammankallande med utslagsröst vid lika röstetal 11. Eventuella arvoden 12. Fastställande av budget och årsavgift 13. Övriga ärenden 14. Mötet avslutas

§ 8 Styrelsen
Det åligger styrelsen att arbeta enligt de i § 1 angivna syftena. Styrelsen äger rätt, att för speciella tillfällen till sig adjungera en eller flera ledamöter. Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter inklusive suppleanter är närvarande. Suppleant som ej deltar som ersättare för frånvarande ledamot samt arbetsgrupper kallas att utan rösträtt delta i styrelsens möten. Det åligger dessutom styrelsen:

  • att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar
  • att genom dess ordförande attestera inkomna räkningar
  • att bereda de ärenden som hänskjuts till styrelsen
  • att genom kassaförvaltarens försorg låta uppbära medlemmarnas årsavgifter, föra räkenskaper som avslutas per kalenderår och senast två veckor före årsmötet överlämna dessa till revisorn för granskning
  • att besluta rörande de utställningar och andra aktiviteter som skall anordnas
  • att vid egna utställningar fastställa de normer enligt vilka utställningen skall arrangeras
  • att besluta rörande de lotterier som föreningen skall anordna
  • att utse firmatecknare
  • att utse och till Vallentuna Folkrörelsearkiv anmäla en arkivansvarig.

§ 9 Lotteri
Medlemsnummer gäller som lottnummer vid utlottning av vinster i det årliga medlemslotteriet. Utlottningen sker i samband med årsmötet. Medlem som ej själv eller genom ombud med fullmakt kan närvara vid utlottningen kan lämna en vinstprioriteringslista före årsmötet. Vinnare som varken själva eller genom ombud med fullmakt är närvarande vid utlottningen eller har lämnat prioriteringslista tilldelas vinst av styrelsen i tur och ordning med hänsyn till de kvarblivna vinsternas inköpskostnad. Vinsterna ska bestå av konstverk eller konsthantverk. Var tredje vinst dras endast bland medlemmar som inte vunnit under de senaste fem åren. Övriga vinster dras bland samtliga medlemmar. Ingen ska dock kunna vinna mer än en vinst.

§ 10 Stadgeändring - upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fattas av årsmöte, varvid minst två tredjedels majoritet erfordras. Av kallelsen till mötet skall tydligt framgå att fråga om stadgeändring eller upplösning kommer att behandlas. Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till ändamål som gagnar konsten, enligt beslut av det upplösande årsmötet.